Parkerings- og garasjebestemmelser

Parkerings- og garasjebestemmelser for Gullmyra Huseierforening:

 1.  Uregistrert kjøretøy tillates ikke parkert i Huseierforeningens garasjeanlegg eller på
  gjesteparkering. Unntaksvis kan styret gi tillatelse til å ha et uregistrert kjøretøy stående inntil tre måneder. Søknad sendes huseierforeningen@gullmyra.no.
  Kjøretøy som står ulovlig på Huseierforeningens område eller i garasjen vil kunne bli fjernet for eiers regning.
 2. Kjøretøy som står permanent på gjesteparkering i en periode som overskrider 1 uke i
  vinterhalvåret og 2 uker i sommerhalvåret kan bli rekvirert borttauet av styret i Gullmyra
  Huseierforening for eiers regning uten forvarsel. Dette gjelder også tilhengere, campingvogner o.l. I særskilte tilfeller kan perioden overskrides med skriftlig tillatelse etter søknad.
 3. Garasjeplassen skal kun benyttes til oppstilling av registrert kjøretøy eller
  tilhenger innenfor oppmerket plass. Det er ikke tillatt å reparere bilen i garasjen. Unntak er dekkskifte. Tomgangskjøring er IKKE tillatt.
 4. Den enkelte eier/leietager må sørge for at egen garasjeplass er fri for avfall. Det kan kun
  oppbevares gjenstander på garasjeplassene som har direkte sammenheng med bilholdet, som takbokser, takgrinder, skistativ og hjul. Alt annet blir fjernet for eiers regning uten forvarsel.
  Huseierforeningen er uten ansvar for verdier som oppbevares i garasjen, eller for skade som blir påført bilen.
 5.  Det er strengt forbudt å oppbevare brannfarlige gjenstander i garasjene.
 6. Parkeringsplassene på Huseierforeningen sin eiendom er forbeholdt besøkende. Alle seksjoner skal benytte sin tildelte plass i garasjeanleggene.
 7. Kjøretøy som er hensatt på Huseierforeningens område vil bli fjernet uten varsel for eiers regning.
 8. For å få montert lader til elbil må bestillingsskjema fylles ut og sendes til utførende elektriker på elbil@ens.no samt Gullmyra Huseierforening. Sjekk hjemmesiden til Gullmyra Huseierforening for utfyllende info angående lading og fremgangsmåte for bestilling av boks.
 9. For utleieplasser inngår disse ordensregler som en del av leiekontrakten.
 10. At en beboer eller besøkende ikke har gjort seg kjent med parkerings- og garasjebestemmelsene, fritar ikke for utgifter som følge av overtredelse av disse bestemmelsene.