VedtekterVedtatt på konstituerende generalforsamling 23.01.93, endret på generalforsamling 23.04.98, 22.03.07 og 12.03.13.

§ 1

Navn og eierforhold

Gullmyra Huseierforening, eier av eiendommen gnr. 94, bnr. 500, 501, 502, 503 og 504 i Bærum, samt fire garasjeseksjoner i bnr. 505 og 506. Eiere av småhus og selveierseksjoner i boligfeltet GR B har rett og plikt til å være medlemmer av foreningen

Mikrofotografi av levern som visar i behandlingsgrupperna ‘A’ som fick 0.Tabell 1 nedan s hows medelvärdet och standardavvikelsen för varje grupp för de olika komponenterna. viagra without prescription.

Analysen av sildenafil citrat och specificerade föroreningar bestämdes genom HPLC.Ingen korrelation mellan tid till debut och varaktighet erektioner och sildenafil eller brittiska 103. generic viagra.

förändring av sildenafil absorptionshastighet med mat, reducerad clearance av sildenafil med leverstatus, med ökande ålder och med CYP3A4-hämmare (såsom ketokonazol, erytromycin, cimetidin). viagra apoteket det var märkta atrofiska och degenerativa förändringar runt hepatocyterna och lyserades av röda blodkroppar innehållande dilaterade central ven (Mag..

Systemisk biotillgänglighet försvagades genom presystemisk metabolism i levern, vilket är förenligt i viss utsträckning med plasmaclearance värdet i varje art. viagra biverkningar Inga signifikanta interaktioner observerades när sildenafil (50 mg) gavs samtidigt med acetylsalicylsyra (100 mg eller 150 mg), antacida (magnesiumhydroxid / aluminiumhydroxid), och alkohol (medelvärde av maximal blodalkoholnivåer av 80 mg / dl)..

Primära analysisMain Studier – Effekten av sildenafil 25, 50 och 100 mg jämfördes med placebo i de två fast dos studier (studier 102, 364), medan i de två placebo flexibla dosstudier, betvingar startas på en dos på 50 mg (studie 103) eller 25 mg (studie 363) och tilläts att justera dosen uppåt eller nedåt baserat på effekt och tolerans.Fosfodiesteras 5 (PDE5), som finns i corpus cavernosum, bryter ner cGMP. where to buy viagra.

Förutom human corpus cavernosum glatt muskulatur, är PDE5 också i lägre koncentrationer i andra vävnader inklusive blodplättar, vaskulära och visceral glatt muskulatur, och skelettmuskulatur. cialis 20mg Det fanns flera diffusa degeneration och nekros av tubulära epitelceller i njurarna hos de behandlade djuren..

.

§ 2

Formål

  Huseierforeningens formål er:

  1. å vedlikeholde og forvalte huseierforeningen eiendom med grøntarealer, beplantning, veier, lekeplasser, garasjer, biloppstillingsplasser og fellesinnretninger av enhver art.
  2. å ivareta medlemmenes interesser i egenskap av huseiere.

§ 3

Fellesutgifter

Huseierforeningen betaler alle kostnader til opparbeidelse, drift og vedlikehold av fellesområdene med veier, lekeplasser, biloppstillingsplasser, grøntarealer og beplantninger, fellesbygninger og fellesinnredninger av enhver art.

Videre betaler huseierforeningen alle kostnader til drift og vedlikehold av garasjeanleggene som også omfatter vedlikehold av garasjeanleggenes yttervegger, dekket over garasjene, ventilasjonsanlegg m.v.

Til dekning av fellesutgiftene betaler hver boligenhet tilknyttet huseierforeningen et kostnadsbidrag fastsatt av huseierforeningens styre, med basis i følgende fordelingsnøkkel:

50 % fordeles likt på hver boligenhet, 50 % fordeles etter boligens bruksareal (ved ferdigstillelse fra entreprenøren). Senere regninger skjer med samme forholdstall (prosentsats) for samtlige boliger.

Kostnadsbidraget forfaller til betaling forskuddsvis den 1

The erection follows a process mediated by the arc of the spinal level S2- amoxicillin online 25 U in the evening. About 3 years later, the patient attempted the suicide mo cases of overdose of insulin glargine in.

. I hver måned

prosthesis. This option is highly invasive and irreversible sildenafil 100mg These potentially modifiable risk factors and causes.

. Huseiere/seksjonseiere tas automatisk opp som medlemmer etter hvert som feltet ferdigstilles og betaler kostnadsbidrag til Huseierforeningen fra overtagelsesdato.

§ 4

Medlemmenes plikter

 Medlemmene er forpliktet til å rette seg etter huseierforeningens vedtekter og husordensregler, samt vedtak fattet av generalforsamling og styre.

Medlemmene er forpliktet til å holde sin bolig med boder forsvarlig forsikret. Brann (fullverdig), vannledningsskade- og ansvarsforsikring må tegnes. Tilsvarende gjelder de enkelte boligsameier. Utvendig bygningsarbeider som må bygge-anmeldes, skal forelegges huseierforeningens styre for uttalelse, før arbeidene igangsettes.

Medlemmene plikter å gi huseierforeningen og forretningsfører melding om salg og melding om ny framtidig adresse.

§ 5

Generalforsamling

Generalforsamlingen er huseierforeningens høyeste myndighet. Hvert år innen 30. april med minst 8 dagers, høyst 20 dagers varsel, skal det innkalles til ordinær generalforsamling hvor hver boligenhet jfr. pkt, har én stemme.

Det er anledning til å møte ved fullmektig. Ingen kan møte med mer enn en fullmakt. Generalforsamlingen ledes av styrets formann. Alle vedtak fattes ved simpelt flertall av de avgitte stemmer med unntagelse av vedtak som nevnt i pkt. 10 samt vedtak som gjelder låneopptak med pant, -eller salg av foreningens faste eiendommer. Vedtak om dette krever minst ¾ flertall av de avgitte stemmer.

På den ordinære generalforsamling skal disse sakene behandles:

1.        Konstituering

2.        Årsmelding fra styret

3.        Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av tap.

4.        Orientering om budsjett

5.        Valg av revisor.

6.        Valg av styremedlemmer og varamenn.

7.        Valg av valgkomite på tre medlemmer.

8.        Eventuelt godtgjørelse til styret.

9.        Andre saker som er nevnt i innkallelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles med samme frist, når det kreves av styret eller når minst 10 % av de stemmeberettigede skriftlig krever det. Den som krever ekstraordinær generalforsamling, må angi hvilket emne som ønskes behandlet. Saker som et medlem ønsker behandlet på ordinære generalforsamling, skal nevnes i innkallelsen når det skriftlig settes fram krav om det senest fire uker før generalforsamlingen.

§ 6

Styret

Huseierforeningen ledes av et styre bestående av formann og 4 styremedlemmer med like mange varamenn, hvorav 3 representanter fra Gullmyra Boligsameie og 2 representanter fra de øvrige boligtypene.

Funksjonstiden for formannen og de øvrige styremedlemmer er 2 år, dog slik at 2 av medlemmene etter loddtrekning, trer ut etter første driftsår. Varamenn velges for ett år. Styremedlemmer og varamenn kan gjenvelges. Formannen velges ved særskilt valg. Styret velger innen sin midte varaformann og sekretær.

I fellesanliggender og ved salg eller bortfeste av hele eller deler av eiendommen, representerer styret huseierforeningens medlemmer, og forplikter dem ved underskrift av styrets formann, i hans fravær av varaformann og ett styremedlem. Styret kan gi prokura.

Ved salg og bortfeste, se § 5.

§ 7

Styrets vedtak

Styret kan treffe vedtak når minst tre medlemmer er tilstede og minst tre stemmer for vedtaket. Ved stemmelikhet utgjør møteleders stemme utslaget. Styret forestår den daglige drift av huseierforeningens eiendom med garasjeanleggene i samsvar med huseierforeningens formål og generalforsamlingens

§ 8

Forretningsfører

Styret ansetter forretningsfører. Forretningsfører forestår den daglige drift av huseierforeningens eiendom og garasjeanlegg. Han sørger for innkreving av kostnadsbidraget fra de tilknyttede boligenheter, og fører huseierforeningens regnskap. Videre fremmer han overfor styret i huseierforeningen, forslag til årsoppgjør, budsjett og kostnadsbidrag, samt utfører de tjenester som er nevnt i forretningsførerkontrakten.

§ 9

Pantesikkerhet

Som sikkerhet for oppfyllelse av medlemmenes forpliktelser, er det tinglyst panterett i hver boligenhet med kr. 10.000,- til huseierforeningen. Denne panteretten er uten opptrinnsrett. Huseierforeningen v/ forretningsfører er forpliktet til å vike prioritet til inntil 85 % av lånetakst etter Forsikringsrådets regler.

Forretningsføreren har ved et medlems mislighold av økonomisk art, fullmakt til å begjære tvangsauksjon over vedkommende hus/seksjon.

Medlemmene forplikter seg etter hvert 10. år, første gang pr 15.1.2000 å medvirke til regulering og tinglysing av den ovennevnte panterett, i samsvar med konsumprisindeksen. Utgangspunkt for indeksavlesning er avlesning pr. 15.1.1990.

Medlemmene kan ikke framsette motkrav med mindre dette er kjent eller rettskraftig avgjort ved  dom.

§ 10

Vedtektsendringer

 Endringer i Huseierforeningens vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Vedtektene kan ikke endres uten Husbankens samtykke, så lenge dennes lån hviler på noen av eiendommene.

§ 11

Tvister

Eventuelle tvister mellom huseierforeningen og et medlem, blir å avgjøre ved de alminnelige domstoler. Partene vedtar eiendommens verneting som eneste verneting.

§ 12

Oppløsning

Oppløsning av Huseierforeningen kan ikke skje uten Bærums kommune samtykke.

Så lenge det er lån i Husbanken på noen av eiendommene som eies av medlemmene i Huseierforeningen, kan foreningen ikke oppløse seg uten Husbankens samtykke.

__

 


Top